­
- KAMPUS.DK

VEDTÆGTER GRIBSKOV ELITE- OG TALENTUDVIKLINGgreen line

§ 1: Navn og hjemsted
Gribskov Elite- og Talentudvikling er stiftet den 12. oktober 2011 og har hjemsted i Gribskov Kommune. Gribskov Elite- og Talentudviklings medlemmer er foreninger/klubber, der alle er tilsluttet specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

§ 2: Formål
Gribskov Elite- og Talentudviklings formål er at styrke og udvikle talent- elitearbejdet i Gribskov Kommune med henblik på at skaffe nationale og internationale mestre og via dette udbrede kendskabet til Gribskov Kommune i almindelighed

§ 3: Medlemskab
Som medlem kan optages enhver idrætsforening i Gribskov Kommune, hvor et eller flere af foreningens medlemmer (udøvere) kan defineres som elite/talent med et sportsligt niveau med deltagelse på landshold eller på klubhold i højeste nationale række inden for egen årgang eller svarende til Team Danmarks sportslige godkendelseskriterier i forbindelse med ungdomsuddannelser. Nedre aldersgrænse for støtte er 14 år. Øvre grænse er 35 år. Endelig afgørelse af, hvem der er støtteberettiget afgøres af bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling efter indstilling fra udøvernes idrætsforening. Hver medlemsforening udpeger en person, der repræsenterer foreningen i forhold til medlemsskabet af Gribskov Elite og Talentudvikling

§ 4: Indmeldelse
Medlemskab opnås automatisk, når ansøgning om støtte er indsendt og accepteret hos Gribskov Elite- og Talentudvikling. Ansøgning/indmeldelse skal ske skriftligt på ansøgningsblanket til Gribskov Elite- og Talentudviklings bestyrelse.
Ved indmeldelse opnås medlemskab af repræsentantskabet for Gribskov Elite- og Talentudvikling med stemmeret svarende til én stemme pr. forening og adgang for foreningens repræsentant, jf. § 3, samt en elitetræner for hver forening

§ 5: Udmeldelse
Da medlemskab er betinget af ansøgning om støtte samt opnået tilsagn herom, betragtes udeladelse af ansøgning som udmeldelse. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med Gribskov Elite- og Talentudvikling afvikles.

§ 6: Kontingent
Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættelse af bestyrelsen

§ 7: Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden

§ 8: Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende forening handler til skade for Gribskov Elite- og Talentudvikling, eller såfremt den ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

§ 9: Ordinært repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet er Gribskov Elite- og Talentudviklings øverste myndighed i alle anliggender. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved annoncering på Gribskov Elite- og Talentudviklings hjemmeside og ved direkte korrespondance til de registrerede medlemsforeninger. Stemmeret har alle registrerede medlemsforeninger. Hver forening har 1 stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde af repræsentant for foreningen – jf. § 4.
Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Adgang til mødet har alle Gribskov Elite- og Talentudviklings medlemmer og medlemsforeninger, repræsentanter for Gribskov Kommune, Gribskov Idrætsråd samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Et rettidig indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte

§ 10: Dagsorden
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i ulige år)
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt


§ 11: Repræsentantskabsmødets ledelse
Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om Gribskov Elite- og Talentudviklings opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlemmer forlanger det. Ved personvalg skal der dog altid være skriftlig afstemning, såfremt der er mere end én kandidat til den pågældende post. Der udfærdiges referat over repræsentantskabsmødets beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten

§ 12: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af Gribskov Elite- og Talentudviklings stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for det ordinære repræsentantskabsmøde

§ 13: Bestyrelsen
Bestyrelsen er Gribskov Elite og Talentudviklings daglige ledelse og repræsenterer Gribskov Elite og Talentudvikling i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol i form af mødereferater. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Gribskov Elite og Talentudvikling i henhold til vedtægterne. Valgbare til bestyrelsen er den af medlemsforeningernes udpegede repræsentant – jf. § 4. For at sikre tilknytning til det øvrige idrætsliv samt de største elitesatsninger i kommunen, sammensættes bestyrelsen af: 1 repræsentant for Idrætsrådet i Gribskov Kommune. Op til 6 repræsentanter fra medlemsforeningerne. En af de 6 repræsentanter fra medlemsforeningerne, kan være en kandidat udenfor medlemsforeningerne, såfremt denne kandidat er indstillet af minimum to medlemsforeninger. Denne kandidat kan repræsenterer øvrige samarbejdspartnere til Gribskov Elite og Talentudvikling, som eks. breddeidræt, erhvervsliv, skoler og uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen består af formand, og yderligere op til 6 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Formanden og 2 medlemmer er på valg på ulige år, medens 3 medlemmer er på valg på lige år.
Repræsentanten for Idrætsrådet er udpeget af Idrætsrådet for 4 år – og således ikke på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer på første møde efter ordinært repræsentantskabsmøde.
Næstformanden og kassereren vælges ud fra bestyrelsens midte

§ 14: Regnskab
Gribskov Elite- og Talentudviklings regnskabsår er kalenderåret

§ 15: Revision
På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år i januar/februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger

§ 16: Tegning og hæftelse
Gribskov Elite- og Talentudvikling tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af repræsentantskabet. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 50.000 kr. godkendes af repræsentantskabet.
Der påhviler ikke Gribskov Elite- og Talentudviklings medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, som påhviler Gribskov Elite- og Talentudvikling

§ 17: Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på et hvert lovlig indkaldt repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget

§ 18: Opløsning
Bestemmelse om Gribskov Elite- og Talentudviklings opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst to tredjedele af Gribskov Elite- og Talentudviklings stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for for-slaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt repræsentantskabs, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På repræsentantskabsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/alment velgørende formål Gribskov Elite- og Talentudviklings formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå

 • Således ændret & godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde den 22. marts 2021.
­